המדריך לעולם התקשורת לוגו  המדריך לעולם התקשורת לוגו לדף הבית

תנאי שימוש


אנא עיינו בתנאי השימוש המפורטים להלן.

 

תנאי השימוש - הסכם מחייב

כל שימוש, כניסה ו/או גישה לאתר כפופים לתנאי השימוש. אישורכם לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן מהווה הסכם מחייב בכל הקשור לשימוש באתר.

ככל שתנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר ו/או מהכניסה אליו.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש. תנאי השימוש בנוסחם העדכני יחייבו ממועד עדכונם באתר ולכן אנו מציעים לכם לשוב ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

 

שימוש אישי, לא מסחרי

השימוש באתר ובכל תכניו הוא אישי בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח כלשהן.

 

השימוש באתר

מטבע הדברים, כל שימוש בתכנים שבאתר הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. כיוון שכך, והיות ואין אנו לנו שליטה ו/או פיקוח על כל מגוון שירותי  האתר (טוקבקים, פורומים וכד'), אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם, כדלקמן:

 

 

מקצועי זה אינו מהווה כל המלצה או חוות דעת מוסמכת ובשום אופן אינו תחליף לייעוץ מקצועי ומוסמך. הסתמכות על מידע מקצועי כאמור הינה באחריותכם הבלעדית ואנו לא נישא בשום אחריות לנזק כתוצאה מהשימוש במידע המקצועי או מההסתמכות עליו.

 

 

 

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים (בטקסט, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה, יישומי תוכנה וכד') של תכני האתר שייכות לביה"ס סמי עופר לתקשורת ו/או למי מטעמנו. אתם רשאים לעשות בהן "שימוש הוגן" בלבד, שלא למטרה מסחרית, לפי הכללים הקבועים בדין, ובכלל זה חל איסור על העתקת, הפצת, שידור, מסירה לצד שלישי, הצגה בפומבי או פרסום תכני האתר בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאיתנו. 

 

משתמשים שמבקשים לשדר, או להעלות מידע לאתר בכל צורה אחרת, מתחייבים ומצהירים, כי יש להם את מלוא הזכויות בתכנים הללו המשודרים ו/או מועלים, וכי אין בשימוש בתכנים על ידיכם, על ידינו או על ידי משתמשים אחרים (בכפוף לתנאי השימוש באתר), בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחר כלשהו או הפרה של כל הוראת דין אחרת.

 

הפרת ההתחייבות וההצהרה כאמור עלולה לחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו.

 

תנאים ומגבלות על השימוש באתר

השימוש באתר ייעשה לפי הוראות כל דין, לרבות (מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל):

 

 

 

 

 

 

אין אנו מפקחים על התכנים שהועלו ו/או שודרו ע"י משתמשים באתר, ואיננו אחראים לפיקוח, סינון או שמירה על התכנים האמורים. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, במידת הצורך, לערוך, לחסום או להסיר כל משתמש ו/או שימוש ו/או תוכן, על פי שיקול דעתנו. כל אמצעי פיקוח כאמור נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב. אין לפרשם כקבלת אחריות כלשהי.

 

אנו שומרים על זכותנו להפסיק, לשנות או להגביל בכל עת את פעילות האתר ו/או אפשרויות השימוש בו,  לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

כמו כן אנו שומרים על זכותנו שלא לפרסם ו/או לשדר תגובות של משתמשים או מאזינים לתכני האתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

ככל שנאפשר שידור או העלאה אחרת של תוכן לאתר או הכללת קישור לאתרים אחרים, אין לראות בכך משום הסכמה, סיוע, עידוד לשימוש או חסות לתכנים ו/או קישור כאמור.

 

אחריות מוגבלת

האתר ותכניו מוצעים לציבור כמות שהם ("as is"). איננו מתחייבים כי התכנים נקיים משגיאות, או חסינים מפני כשלים. אנו ו/או כל מי מטעמנו לא נישא בכל אחריות לשגיאות או כשלים כאמור, או לשינויים שנעשו בתכנים על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו ובכלל זה אנו לא נישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בתכנים.

 

תשלום ורישום

הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום. אם זאת יתכן ויידרש תשלום לצורך הגישה ו/או השימוש ביישומים שונים והודעה מתאימה תינתן במקרים אלה. יתכן והגישה ו/או השימוש בחלק מהתכנים באתר יהא כפוף ומותנה ברישום ומסירת פרטים כפי שיידרשו על ידנו.

 

מדיניות הגנת הפרטיות שלכם באתר

בשימושכם באתר ותכניו אתם נותנים את הסכמתכם לשמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים, ולביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים בתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות".

בשידור או העלאת תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש בתכנים במסגרת האתר, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש.

אודות תנאי שימוש ביה"ס לתקשורת הרדיו הבינתחומי 106.2fm
המדריך לעולם התקשורת לוגו
Developed by Slavin - Internet Technologies